อารยธรรม กรีก โบราณ

อารยธรรม กรีก โบราณ เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่มีความสำคัญและกระทบกระทั่งวัฒนธรรมต่างๆ ในปัจจุบัน เดิมทีเรียกว่า “ฮีเลนิก” ก่อนที่คำนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น “กรีก” เรียกว่า “กรีก” เนื่องจากที่มาของชาติชนที่อาศัยอยู่บนดินแผ่นดินกรีซ ในปัจจุบันเรียกว่าประเทศกรีซ ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงใต้

อารยธรรมกรีกโบราณมีผลสร้างสรรค์ในด้านวรรณกรรม ศิลปะ การคิดเชิง哲学 และสังคมวัฒนธรรมที่มีผลกระทบในหลายด้าน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์เชิงมาตรฐานไปจนถึงวัฒนธรรมสืบทอดจนถึงยุคโบราณคดี

1. ศิลปะและสถาปัตยกรรม: อารยธรรมกรีกโบราณมีสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น โรงกลางกรีกที่มีหลังคาเป็นชั้นโครงไม้ขนาดใหญ่และมากมาย และหิ่งห้อยเป็นลายเส้นแบบที่ใช้ในการประดิษฐ์สรรค์ ศิลปินกรีกโบราณตั้งรูปทรงหรือเบาะแสตมป์ที่ออกแบบอย่างละเอียดในแก้ว หิน หรือโลหะ

2. วรรณกรรม: กรีกโบราณมีกำเนิดของรูปแบบวรรณกรรมเป็นระเบียบและคู่ความทันสมัย เรื่องราวต่างๆ เช่น อีพิค โอดิสซีย์ และหมิงค่า เป็นเรื่องราวที่นับถือเป็นเรื่องราวสำคัญและมีการสื่อสารเชิงมากฝีมือ

3. การคิดเชิง哲学: อารยธรรมกรีกโบราณเป็นที่รู้จักในเรื่องของความคิดเชิง哲ธรรมเช่น ซอคราตีส์ พลาโต และอริสโตเทล ทฤษฎีเหล่านี้มีผลกระทบในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการเข้าใจโลกในปัจจุบัน

4. การสร้างสังคม: กรีกโบราณมีระบบสังคมที่เป็นที่ยอมรับและเคารพ มีระบบการปกครองพื้นฐานที่เรียกว่าเมรียคาซึส และมีการกำหนดกฎเพื่อความสัมพันธ์ทางสังคมและการพูดคุย

5. โลกทางวิทยาศาสตร์: กรีกโบราณมีความสนใจในการทำความเข้าใจโลกรอบข้างผ่านการสำรวจ การเมืองและการแสดงความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ สถานีอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาปัญหาทางดาราศาสตร์

อารยธรรมกรีกโบราณมีความสำคัญในการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อไป ความกระทบที่มาจากกรีกโบราณสามารถพบเห็นได้ในการศึกษาศิลปะ วรรณกรรม การคิดเชิง哲ธรรม และการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

กำเนิด อารยธรรม กรีก โบราณ

อารยธรรม กรีก โบราณ มรดกของอารยธรรมกรีกประกอบด้วยอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ 2 อารยธรรม คือ อารยธรรมกรีก และอารยธรรมกรีก อารยธรรมโบราณหรืออารยธรรมกรีก (อารยธรรมกรีก 750-336 ปีก่อนคริสตกาล) และอารยธรรมเฮลเลนิสติก (336-31 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่กรีซอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิมาซิโดเนีย (มาซิโดเนีย) และเป็นอารยธรรมที่ผสมผสานกับบาง อารยธรรม. ของดินแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนอารยธรรมกรีกโดยรวม คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของชาวกรีกโบราณ และระบบนครรัฐของกรีก

ที่ตั้ง อารยธรรมกรีกมีกำเนิดทางตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านและชายฝั่งทะเลอีเจียน บอลข่านและเอเชียไมเนอร์พื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่บนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รายล้อมไปด้วยอารยธรรมสำคัญของโลกอย่างอียิปต์และเมโสโปเตเมีย โดยเฉพาะใกล้กับเกาะครีตซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมิโนอัน (ประมาณ พ.ศ. 2,000-1,400) ที่เกิดจากการรวมอารยธรรมจากดินแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ชาวกรีกโบราณมีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนความเจริญด้านต่างๆ ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์ของเกาะครีต

นอกจากนี้ คาบสมุทรบอลข่านตอนใต้ประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรวมศูนย์อำนาจรอง ชาวกรีกโบราณมีการปกครองแบบนครรัฐและมักมีสงครามระหว่างนครรัฐ เช่น ในกรณีนครรัฐสปาร์ตา (Sparta) รุกรานกรุงเอเธนส์ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวได้ แต่ด้วยที่ตั้งที่มีแนวชายฝั่งมากมายและท่าเรือที่เหมาะสม ชาวกรีกจึงสามารถหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาและค้าขายกับดินแดนต่างๆ ในทะเลเมดิเตอเรเนียน รวมทั้งมีโอกาสที่จะขยายอิทธิพลไปยึดครองดินแดนอื่นในเอเชียไมเนอร์ด้วย ทำให้เกิด การแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนอารยธรรมระหว่างกัน ซึ่งหลายๆ อารยธรรมได้รับมาจากอารยธรรมจากโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก

ชาวกรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณเรียกตนเองว่า “เฮเลเนส” ซึ่งเป็นชนชาติอินโด-ยูโรเปียนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของกรีกยุคใหม่ ประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล คาบสมุทรบอลข่านและทะเลอีเจียน ที่สำคัญ ได้แก่ ชาวโยนก (Ionians) และชาวไมซีเนียน (Mycenaeans) โดยทั่วไป ชาวกรีก อาชีพเดิมของเขาคือเกษตรกรรมและการเดินเรือ ต่อมาชนเผ่าที่รุ่งเรืองได้ขยายอำนาจและก่อตั้งนครรัฐขึ้น สิ่งที่สำคัญคือนครรัฐ ในบรรดาชาวไมซีเนียนที่ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ E มีอำนาจมากที่สุดในช่วงปี 1600-1100 ก่อนคริสต์ศักราช โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ Mycenae ทางตอนใต้ของกรีซในวันนี้ ชาวไมซีเนียนเป็นนักรบผู้กล้าหาญที่พิชิตนครรัฐอื่น ๆ รวมทั้งเกาะครีต และได้รับอิทธิพลจากหลายอารยธรรม โดยเฉพาะอารยธรรมมิโนอันแห่งเกาะครีต

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 1100 ชาวกรีกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า Dorians อพยพมาจากทางเหนือและขยายอาณาเขตของชาว Mycenaean ทำให้นครรัฐของ Sparta เป็นศูนย์กลางการปกครอง ชาว Dorian มีความเจริญรุ่งเรืองน้อยกว่าชาว Mycenaeans และไม่รู้หนังสือ ดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานมากนักเกี่ยวกับดินแดนกรีกภายใต้อิทธิพลของ Dorians ตั้งแต่ 1100-750 ปีก่อนคริสตกาล จนกระทั่งประมาณ ค.ศ. 750 แบบอักษรนี้เข้าใจว่ามาจากอักษรฟินิเชียนและพยัญชนะที่มีการซื้อขายกันในช่วงเวลานั้น สามารถรวบรวมอำนาจทั้งหมดของนครรัฐกรีก

สร้างสรรค์และสันติสุขของบรรดามนุษย์ อารยธรรมกรีกโบราณ

อารยธรรม กรีก โบราณ เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวัฒนธรรมทั่วโลก ก่อนที่จะเกิดการเผยแพร่ของวัฒนธรรมกรีก ความรู้และสร้างสรรค์ทางวิชาการและศิลปะมีขอบเขตจำกัด เมื่อมองเข้าสู่อารยธรรมกรีกโบราณ จะพบว่ามันมีผลกระทบกับสังคมและวัฒนธรรมของยุคนั้นอย่างลึกซึ้ง

ความเชื่อทางเศรษฐกิจ: อารยธรรมกรีกโบราณมีระบบเศรษฐกิจแบบเมืองราช เชื่อในพระเจ้าและเทพเจ้าต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและการเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจ นักเขียนและปรัชญากรยุคนั้นเชื่อว่าความรุ่งเรืองของเมืองราชเกิดจากความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางวัฒนธรรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ความเชื่อทางศาสนา: ศาสนากรีกโบราณเป็นการผวาพระเจ้าและเทพเจ้าที่มีส่วนร่วมในทุกโครงสร้างของชีวิต มนุษย์ต้องการสรรเสริญและแสดงความเคารพต่อพวกเขาเพื่อรับความร่ำรวยและความโชคดี การเคลื่อนไหวทางศาสนาและการบูชาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมนี้

ศิลปะและวรรณกรรม: ศิลปะและวรรณกรรมกรีกโบราณเป็นหนึ่งในที่สำคัญที่สุดของวัฒนธรรมนี้ เขียนลายและสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสวยงามและความรู้สึก นักกวีและนักเขียนรุ่นแรกของกรีกโบราณได้เรียนรู้และสร้างงานวรรณกรรมที่เป็นที่ระลึกจนถึงทุกวันนี้ เช่น ฮอเมอร์ ไฮยอกรีที่เคารพมากที่สุดในวรรณกรรมกรีก

สังคมและการเมือง: ระบบการปกครองและสังคมในกรีกโบราณมีความซับซ้อน มีเมืองราชเก่าและเมืองราชใหม่เพิ่งเกิดขึ้น แต่ทั้งสองระบบมีการแข่งขันกันเพื่อความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นของชาวกรีก

สรุป: อารยธรรมกรีกโบราณเป็นที่มาของความรู้และสร้างสรรค์ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมทั่วโลก ความเชื่อทางศาสนา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการเมืองทั้งมีส่วนสำคัญในการเติบโตของมนุษย์ อารยธรรมกรีกโบราณเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัฒนธรรมรุ่งเรืองตลอดกาล

บทความที่เกี่ยวข้อง